70 LAT RABIAŃSKIEJ BIBLIOTEKI

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RABIE WYŻNEJ SERDECZNIE ZAPRASZA NA JUBILEUSZ SIEDEMDZIESIĘCIOLECIA.

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 22.06.2019 r. O GODZ. 17.00 W DOMU PARAFIALNYM

W PROGRAMIE: WYSTĘP ZAKOPIAŃSKIEJ SCENY A2, SARTYRA NA BIBLIOTEKĘ – MAREK MONIKOWSKI, OPRAWA MUZYCZNA STUDIO PIOSENKI YOUNG STARS ORAZ BARD Z ŻYWCA JAREK KĄKOL.

ŚWIĘTUJCIE Z NAMI!

„Opowiedziane rytmem szamańskiego bębna” – relacja

Galeria

Ta galeria zawiera 2 zdjęcia.

Ta dam. Ta dam. Ta dam. Rytm serca, pulsowanie ziemi, oddech wiatru, szmer strumienia… (J.Koronkiewicz) W miniony poniedziałek późnym popołudniem przenieśliśmy się w świat pierwotnych żywiołów i dzikiej natury ujarzmionych w słowie i muzyce. Wszystko to dzięki gościowi z Gór … Czytaj dalej

„Opowiedziane rytmem szamańskiego bębna” – spotkanie z Justyną Koronkiewicz

Galeria

Ta galeria zawiera 3 zdjęcia.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Justyną Koronkiewicz, które odbędzie się 03. 06. o godz. 17.00 w rabiańskiej bibliotece. Ta dam. Ta dam. Ta dam. Rytm serca, pulsowanie ziemi, oddech wiatru, szmer strumienia. Słyszysz? Pieśń płynie z oddali. Słowa….jak zaklęcia. Przyjdź, … Czytaj dalej

Między Tatrami a Jurą

Galeria

Ta galeria zawiera 10 zdjęć.

Tegoroczne Dni Bibliotek świętowaliśmy z poetami. Do Raby zjechała nieformalna Grupa Podhalańska i zaproszona specjalnie na tą okazję grupa twórców z Libiąża i z zaprzyjaźnionych z Libiążem miejscowości z Bogusławem Zakordońcem na czele. Spotkanie mogło dojść do skutku dzięki dobrej … Czytaj dalej

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Magia ogrodów”

Galeria

Ta galeria zawiera 2 zdjęcia.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej ogłasza konkurs na wiersz tematycznie związany z ogrodem – dozwolona szeroka interpretacja tematu, ale należy zachować myśl przewodnią konkursu. Konkurs jest otwarty – dostępny dla wszystkich pełnoletnich twórców: zrzeszonych i niezrzeszonych w stowarzyszeniach twórczych. … Czytaj dalej

Między Tatrami a Jurą – spotkanie poetów

Serdecznie zapraszamy poetów i miłośników poezji dnia 10. maja o godzinie 17.00 na spotkanie w GBP w Rabie Wyżnej. W planie warsztaty dla twórców, które poprowadzi Kazimierz Burnat – Prezes  Dolnośląskiego  Oddziału  ZLP, poeta, tłumacz, publicysta, dziennikarz, animator ruchu literackiego i biesiada poetycka, podczas której będziemy dzielić się wierszami. Impreza organizowana jest w ramach cyklu spotkań podhalańskiej grupy poetyckiej, ale tym razem spodziewamy się gości również z innych stron Polski, przede wszystkim z okolic Libiąża. Każdy piszący i słuchający mile widziany! Oprawę muzyczną spotkania zapewni nam Janusz Ochocki, którego mogliśmy już poznać podczas Dnia Czeskiego i „Darcia pierza z Pegaza”.

„JAKIE BĘDZIE IMIĘ TWOJE PO LATACH”

Galeria

Ta galeria zawiera 11 zdjęć.

W poniedziałek, 29.04 w bibliotece odbył się V Konkurs Recytatorski Twórczości Jerzego Tawłowicza. Do Raby dotarli uczniowie ze szkół w Nowym Targu, Skawie, Podsarniu, Sieniawie, Chabówce, Obidowej, Rokicinach i najliczniejsza grupa ze szkoły w Rabie Wyżnej – w sumie pięćdziesięciu … Czytaj dalej

„JAKIE BĘDZIE IMIĘ TWOJE PO LATACH”

Galeria

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RABIE WYŻNEJ ZAPRASZA NA SPOTKANIE „JAKIE BĘDZIE IMIĘ TWOJE PO LATACH” KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W LOKALU RABIAŃSKIEJ BIBLIOTEKI DNIA 29.04.2019 W PROGRAMIE: 10.30-12.00 – KONKURS RECYTATORSKI TWÓRCZOŚCI JERZEGO TAWŁOWICZA 12.00-12.30 – WYSTĘP ZAKOPIAŃSKIEJ SCENY A2 im. … Czytaj dalej

„Jakie będzie imię Twoje po latach” – V Konkurs Recytatorski Twórczości Jerzego Tawłowicza

Regulamin Konkursu Recytatorskiego Twórczości Jerzego Tawłowicza

*Charakterystyka konkursu: konkurs jest przedsięwzięciem edukacyjnym, przybliżającym postać i twórczość zakopiańskiego poety, barda i przewodnika tatrzańskiego Jerzego Tawłowicza.
I. Cele konkursu:
1. Popularyzacja twórczości J. Tawłowicza.
2. Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie.
3. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów.
4. Rozwijanie zainteresowań poezją.
5. Realizacja zadań statutowych placówki i promowanie jej działalności
II. Organizator konkursu: Gminna Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej
III. Uczestnicy konkursu: konkurs skierowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół gimnazjalnych powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego. W razie zainteresowania będą dopuszczani również uczestnicy spoza tego rejonu.
IV. Zasady uczestnictwa:
1. Każdy uczestnik prezentuje jeden wybrany utwór J.Tawłowicza.
2. Czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut.
3. Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora konkursu.
4. Przewidziane są dwie kategorie wiekowe:
I. Szkoły podstawowe klasy V-VI,
II. Klasy VII i VIII oraz gimnazja
*Kryteria oceny:
1. Dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie.
2. Dykcja i interpretacja.
V. Ze względów organizacyjnych warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze telefoniczne lub e-mailowe zgłoszenie startujących uczniów przez opiekujących się nimi nauczycieli z podaniem kategorii wiekowej (do dnia 19 kwietnia 2019 r.) – tel. (18) 2671364 , e-mail gbprabaw@op.pl. Przesłuchania odbędą się w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rabie Wyżnej w dniu 29. kwietnia 2019 r., od godziny 10.30. Szczegółowe informacje o przebiegu konkursu oraz ewentualne zmiany będą zamieszczane na stronie: bibliotekarabawyzna.pl.
*Nagrody: Laureaci I, II i III miejsca oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
VI. Organizator nie pokrywa kosztów podróży uczestników i ich opiekunów.
Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację zasad zawartych w regulaminie oraz zgodę uczestnika na wykorzystanie jego wizerunku tj. publikowanie fotografii z Konkursu na stronach www Organizatora, a także w mediach.

Wiersze J. Tawłowicza są obecnie trudno dostępne, za zgodą Żony poety – Anny Tawłowicz biblioteka zeskanowała trzy tomy wierszy. Na czas trwania konkursu będą one dostępny w wersji elektronicznej na stronie Organizatora (w aktualnościach – pod informacją o konkursie).

VII. Dodatkowe informacje: Gminna Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej, tel. (18) 2671364

VIII . Informacja o zasadach przetwarzania danych:

Administratorem danych osobowych uczestników zajęć lub ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej..adres
1. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym w CKI inspektorem ochrony danych, za pośrednictwem skrzynki e-mail: iod@kiran.pl
2. Dane osobowe przetwarzane będą:
1. w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz publiczności jest niezbędne dla realizacji konkursu, dane przetwarzane bedą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. E rodo, tj. realizacji określonych prawnie zadań biblioteki, w tym przedsiębranych w ramach interesu publicznego;
2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rodo tj. zgody uczestnika, w zakresie, w jakim przetwarzanie wykracza ponad cele określone w ust. 1 powyżej;
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3. celów przetwarzania, tj.:
1. do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z konkursem i wygaśnięcia wszelkich ewentualnych roszczeń mogących powstać na tym gruncie;
2. dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę przetwarzane będą do czasu jej cofnięcia;
4. Odbiorcami danych uczestników mogą być podmioty którymi biblioteka posługuje się w celu realizacji projektu oraz obsługi działalności ośrodka, w szczególności takie jak: wsparcie IT, zewnętrzne podmioty prowadzące konkurs, obsługa techniczna.
5. Wyrażona zgoda na przetwarzanie danych może być cofnięta w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych dokonywanego przed jej cofnięciem.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7.Osobom biorącym udział w konkursie przedstawia się do podpisu oświadczenie o treści:
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego/dziecka którego jestem prawnym opiekunem* w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych (np. strona www, Facebook), w celach związanych z promocją konkursu Recytatorskiego Twórczości Jerzego Tawłowicza i działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rabie Wyżnej, oraz informowania o osiągnięciach uczestników. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczna w Rabie Wyżnej opisane są w Regulaminie uczestnictwa w zajęciach.
niepotrzebne skreślić*
…………………………………………………………………
Imię i nazwisko oraz podpis uczestnika lub prawnego opiekuna
(w przypadku uczestnika niepełnoletniego)

LINKI DO TOMÓW POETYCKICH
Anielskie pieśni w trawie
Serce z widokiem na Giewont
Oswajanie żywiołów

Konkurs jest objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty