Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bibliotekarabawyzna.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 29.04.2013

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.03.2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 25.02.2021

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi w dniu: 24.03.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest Joanna Słodyczka

e-mail: gbprabaw@op.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 18.2671364

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dostępność wejścia do budynku

Wejście do biblioteki centralnej jest dostępne, z podjazdem, widoczne zza lady bibliotecznej, bibliotekarz podejdzie i otworzy drzwi.

Wejście w filii w Skawie jest dostępne, bez progów.

Filia w Sieniawie znajduje się na piętrze w innej instytucji, zapewniamy dostęp alternatywny pod telefonem 18 277 58 75

Tłumacz języka migowego, komunikacja.

Biblioteki nie posiadają tłumacza języka migowego. Możemy porozumiewać się pisząc. W filiach osoby zatrudnione są widoczne spoza lady, znajduje się tam także blat przeznaczony dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. W bibliotece centralnej osoby na wózkach są widoczne, ale lada jest podwyższona i odsługa następuja przed ladą.

Komunikacja pozioma

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ.

Komunikacja pionowa

Budynki w Rabie Wyżnej i Skawie są jednopoziomowe, bez barier. W Sieniawie nie ma technicznych możliwości zainstalowania wind, jest to w gestii OSP

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynkach brak toalet dla osób z niepełnosprawnościami, nie ma możliwości technicznych przebudowy.

Aplikacje mobilne

Brak

Skip to content