VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Magia ogrodów”

Gminna Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej ogłasza konkurs poetycki „Magia Ogrodów”

Konkurs jest otwarty – dostępny dla wszystkich pełnoletnich twórców: zrzeszonych i niezrzeszonych w stowarzyszeniach twórczych. Utwory muszą być oryginalne, napisane przez uczestników konkursu, nigdzie wcześniej niepublikowane (w wydawnictwach zwartych, prasie i internecie) i nienagradzane wcześniej w innych konkursach. Tym razem nie narzucamy tematu, przewidziana jest nagroda specjalna za wiersz o szeroko pojętej tematyce ogrodowej. Nagroda specjalna nie wyklucza otrzymania jednocześnie jednej z nagród ogólnych.
2. Nadsyłane prace nie mogą przekraczać dwóch wierszy w zestawie (wśród nich mogą – ale nie muszą znajdować się wiersze ogrodowe) . Można przysłać tylko jeden zestaw.
3. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 23 lipca 2021 roku (liczy się data wpływu przesyłki) listownie lub drogą mailową: 

a) listownie: prace podpisane godłem (słownym, a nie znakiem graficznym) należy przesyłać w trzech egzemplarzach w postaci wydruku komputerowego lub maszynopisu, format A-4. Dodatkowo mile widziany nośnik elektroniczny. Do pracy powinna być załączona zamknięta koperta, opatrzona również tym samym godłem, zawierająca dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego i adres mailowy. W kopercie powinien się znaleźć również załącznik – oświadczenie o ochronie danych osobowych (wzór pod regulaminem).Przesyłkę należy wysłać pod adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 65, z dopiskiem na kopercie : Konkurs Poetycki „Magia ogrodów”. 

b) drogą mailową : w jednej wiadomości podpisanej „Magia ogrodów VI” należy przysłać 2 pliki – pierwszy podpisany godłem z dopiskiem „wiersze” zawierający zestaw konkursowy, drugi podpisany tym samym godłem z dopiskiem „dane” zawierający dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres mailowy oraz załącznik – oświadczenie o ochronie danych osobowych (wzór pod regulaminem). Wiadomość należy przesłać pod adres konkursgbprw@interia.pl


4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 września 2021 roku – jeśli to będzie możliwe podczas uroczystej gali podsumowującej konkurs w lokalu GBP w Rabie Wyżnej, jeśli nie – wyniki i podsumowanie umieścimy na stronie www i facebooku biblioteki.
5. Organizator przewiduje nagrody pieniężne ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej dla miejsc I, II, III oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Posła na Sejm RP Edwarda Siarkę oraz bibliotekę dla trzech osób wyróżnionych. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Za wiersz o tematyce ogrodowej przewidziana jest statuetka zaprojektowana i wykonana przez rabczańskiego artystę plastyka Piotra Biesa.
6. Prace będzie oceniać profesjonalne Jury.
7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, jednocześnie zastrzegają sobie prawo do zaprezentowania i publikowania utworów bez honorarium, tylko w ramach promocji, w różnych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).
8. Uczestnik konkursu automatycznie wyraża zgodę na publikację nagrodzonych, wyróżnionych i zauważonych utworów w pismach literackich, prasie lokalnej i na stronach internetowych organizatorów. Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub przedłużenia konkursu, a nawet od całkowitego odstąpienia od konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych od niego.
10. Dodatkowe informacje: tel. 18 2671364, e-mail gbprabaw@op.pl

OŚWIADCZENIE

………………………………..

( Imię i Nazwisko )

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku, w związku z uczestnictwem w VI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Magia Ogrodów” organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rabie Wyżnej.

2. Przyjmuję do wiadomości poniższe informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO¹ :

1) Administratorem Danych Osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej

2) Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane;

3) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem;

4) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

……………………………………………………

Data i czytelny podpis

____________________

¹ Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

….…………………………………

Data i miejsce

SPONSORAMI KONKURSU SĄ:

Facebookowy konkurs karnawałowy

Co powiecie na wspólną zabawę? 11.02 – Tłusty Czwartek – nie można zrobić spotkania w realu, ale na facebooku – czemu nie. Zapraszam na mały konkurs dla osób piszących. TEMAT – KARNAWAŁ (i wszystko, co się z nim wiąże). Zapraszam do umieszczania na grupie facebookowej Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej – czytanie w czasach zarazy tekstów w temacie – mogą być w formie nagrania, pocztówki literackiej czy nawet w formie zwykłego wpisu. Utwory konkursowe proszę oznaczać hasztagiem #karnawał. Zgodnie z regułami obowiązującymi na grupie – nie poruszamy tematów politycznych i nie zamieszczamy wpisów, które mogłyby kogokolwiek urazić. Termin – jw. – 11.02.2021. Głosowanie do 12.02 do północy. Tekst z największą ilością „lajków” dostanie nagrodę-niespodziankę. Zachęcam do zabawy.

Mała książka, wielki człowiek.

Galeria

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

To już druga edycja projektu „Mała książka – wielki człowiek” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rabie Wyżnej. Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza dla każdego przedszkolaka. Kampania „Mała książka – wielki człowiek” już po raz kolejny rusza w naszej bibliotece. Najwyższy czas przygotować … Czytaj dalej

Podziękowania

Gminna Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej dziękuje Sponsorom konkursu „Magia Ogrodów””

Bankowi Spółdzielczemu w Rabie Wyżnej za nagrody pieniężne

oraz Panu Posłowi Edwardowi Siarce za nagrody rzeczowe

Dziękujemy również Leszkowi Lisieckiemu za piękne fotografie ogrodowe, w które zostały wpisane nagrodzone wiersze.

fot. Leszek Lisiecki

Dla nas każda pomoc jest bezcenna. DZIĘKUJEMY!

Wyniki V konkursu „Magia Ogrodów”

Protokół komisji konkursowej

W dniu 26.08.2020 r. komisja w składzie: Andrzej Dębkowski (przewodniczący), Marzena Dąbrowa Szatko i Małgorzata Skwarek-Gałęska dokonała oceny wierszy, które wpłynęły na konkurs „Magia ogrodów” V edycja organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rabie Wyżnej. Stwierdzono, że nadesłano 45 zestawów – w sumie 82 wiersze.

Postanowiono nagrodzić następujące osoby:

Miejsce I – godło: SOL „Ogrodowe baśnie”– Anna Piliszewska Wieliczka

Miejsce II – godło: LAMPA ALLADYNA „Mur i ogród”– Marek Szczerbiński Kraków

Miejsce III – godło: KONKOL „Po co komu ogród”– Paweł Ślusarczyk Zakopane

Wyróżnienia:

godło:MORZE SARGASOWE : „W ogrodzie Rilke’go” – Małgorzata Hrycaj Szczecin

godło: KOBIETA MOCY „Majowe wspomnienie” – Katarzyna Miarczyńska-Kłeczek Chrzanów

godło LAURA „W ogrodzie” – Bogusława Chwierut Libiąż

Dodatkowo zauważono następujące wiersze:

godło BLUME „Opowieść o ogrodach” – Urszula Krajewska-Szeligowska Krajewo Białe

godło: CYNAMON : „Matryca”– Maciej Anczyk Kraków

godło PLAN ZAGOSPODAROWANIA „demon desmoxan” – Kacper Płusa Łódź

Finał V Ogólnopolskiego Konkursu Magia Ogrodów

Powiat nowotarski znalazł się w czerwonej strefie zagrożenia koronawirusem i dlatego jesteśmy zmuszeni odwołać galę finałową.

Wyniki konkursu zostaną podane w najbliższą sobotę na stronie biblioteki, tu również będzie można przeczytać nagrodzone wiersze. Kto chciałby je usłyszeć – zapraszam w godzinach popołudniowych na facebooka i grupę Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej – czytanie w czasach zarazy .

5. września usłyszymy wiersze wybrane przez jurorów, w niedzielę przeczytam dodatkowo kilka wybranych przeze mnie. Zapraszamy!